Uutiset
Global

Maailmassa 50 miljoonaa ihmistä modernissa orjuudessa

Viimeisimpien arvioiden mukaan pakkotyö- ja pakkoavioliittotapaukset ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Kuva: IOM/Muse Mohammed

Geneve – Viimeisimmän IOM:n Global Estimates of Modern Slavery -raportinmukaan 50 miljoonaa ihmistä eli nykyaikaisessa orjuudessa vuonna 2021. Näistä ihmisistä 28 miljoonaa oli pakkotyössä ja 22 miljoonaa pakkoavioliitossa.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO), Walk Freen ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) viimeisimpien arvioiden mukaan pakkotyö ja pakkoavioliitto ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana.

Maailmanlaajuisesti nykyaikaisessa orjuudessa olevien ihmisten määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2016 määrä oli kymmenen miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2021. Naisia ja lapsia on edelleen suhteellisesti eniten.

Nykyaikaista orjuutta esiintyy lähes kaikissa maailman maissa, ja se ylittää etniset, kulttuuriset ja uskonnolliset rajat. Yli puolet (52 prosenttia) kaikista pakkotyötä tekevistä ja neljäsosa kaikista pakkoavioliitossa elävistä on ylemmän keskitulotason tai korkean tulotason maissa.

Pakkotyö

Suurin osa pakkotyötapauksista (86 prosenttia) on yksityisellä sektorilla. Pakotetun seksityön osuus kaikesta pakkotyöstä on 23 prosenttia. Lähes neljä viidestä kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön uhreista on naisia tai tyttöjä.

14 prosenttia pakkotöissä olevissa ihmisistä on valtion määräämässä pakkotyössä.

Lähes joka kahdeksas kaikista pakkotyöntekijöistä on lapsia (3,3 miljoonaa). Yli puolet heistä on pakotettu kaupalliseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Pakkoavioliitto

Arviolta 22 miljoonaa ihmistä eli pakkoavioliitossa päivänä vuonna 2021. Määrä on kasvanut 6,6 miljoonaa vuodesta 2016.

Varsinkin 16-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten pakkoavioliittojen todellinen määrä on todennäköisesti paljon arvioita suurempi. Nämä luvut perustuvat pakkoavioliiton suppeaan määritelmään eivätkä sisällä kaikkia lapsiavioliittoja. Todellisuudessa kaikki lapsiavioliitot katsotaan pakkoavioliitoksi, koska lapsi ei voi laillisesti antaa suostumusta avioliittoon.

Pakkoavioliitto liittyy läheisesti pitkään vakiintuneisiin patriarkaalisiin asenteisiin ja käytäntöihin ja on erittäin kontekstikohtaista. Suurin osa pakkoavioliitoista (yli 85 prosenttia) johtui perheen paineista. Vaikka kaksi kolmasosaa (65 prosenttia) pakkoavioliitoista oli Aasian ja Tyynenmeren alueella, alueellinen väestömäärä huomioiden, yleisimpiä ne ovat kuitenkin arabivaltioissa, joissa 4,8 ihmistä tuhannesta elää pakkoavioliitossa.

Siirtolaiset ovat erityisen alttiita pakkotyölle

Siirtotyöläiset ovat yli kolme kertaa todennäköisemmin pakkotyössä kuin muut täysi-ikäisistä työntekijöistä. Vaikka työvoiman liikkuvuudella on suurelta osin myönteinen vaikutus yksilöihin, kotitalouksiin, yhteisöihin ja yhteiskuntiin, tämä osoittaa, että siirtolaiset ovat erityisen alttiita pakkotyölle ja ihmiskaupalle joko sääntöjenvastaisen tai huonosti hallitun muuttoliikkeen tai epäreilujen ja epäeettisten rekrytointikäytäntöjen vuoksi.

"On järkyttävää, että tilanne nykyaikaisen orjuuden suhteen ei parane. Mikään ei voi oikeuttaa tämän perustavanlaatuisen ihmisoikeusloukkauksen jatkumista", sanoi ILO:n pääjohtaja Guy Ryder. "Tiedämme, mitä on tehtävä, ja tiedämme, että se voidaan tehdä. Tehokas kansallinen politiikka ja sääntely ovat avainasemassa. Mutta hallitukset eivät voi tehdä tätä yksin. Kansainväliset standardit tarjoavat vankan perustan, ja kaikkien on tehtävä töitä pakkotyön torjumiseksi. Ammattiliitoilla, työnantajajärjestöillä, kansalaisyhteiskunnalla ja tavallisilla ihmisillä on kaikilla ratkaiseva rooli.”

IOM:n pääjohtaja António Vitorino sanoi: "Tämä raportti korostaa kiireellistä tarvetta varmistaa, että kaikki muuttoliike on turvallista, hallittua ja säännönmukaista. Siirtolaisten suojelu pakkotyöltä ja ihmiskaupalta riippuu ennen kaikkea kansallisesta politiikasta ja oikeusjärjestelmistä, jotka kunnioittavat ja suojelevat kaikkien siirtolaisten ihmisoikeuksia ja perusvapauksia heidän liikkuessaan paikasta toiseen, riippumatta heidän asemastaan. Koko yhteiskunnan on työskenneltävä yhdessä saadakseen nämä karmeat luvut laskemaan, esimerkiksi panemalla täytäntöön YK:n siirtolaisuuskompaktin [engl. Global Compact for Migration].”

Grace Forrest, Walk Freen perustaja ja johtaja, sanoi: ”Moderni orjuus on kestävän kehityksen vastakohta. Silti vuonna 2022 se tukee edelleen globaalia talouttamme. Se on ihmisen aiheuttama ongelma, joka liittyy sekä historialliseen orjuuteen että jatkuvaan rakenteelliseen epätasa-arvoon. Pahenevien kriisien aikana aito poliittinen tahto on avain näiden ihmisoikeusloukkausten lopettamiseen.

Modernin orjuuden lopettaminen

Raportissa ehdotetaan useita toimia, jotka yhdessä ja nopeasti toteutettuna merkitsivät merkittävää edistystä kohti nykyaikaisen orjuuden lopettamista. Näitä toimia ovat lakien ja työtarkastusten parantaminen ja täytäntöönpano, valtion määräämän pakkotyön lopettaminen, tehokkaammat toimenpiteet pakkotyön ja ihmiskaupan torjumiseksi liike-elämässä ja toimitusketjuissa, sosiaalisen suojelun laajentaminen ja oikeudellisen suojan vahvistaminen, mukaan lukien avioliiton laillisen iän nostaminen 18 vuoteen poikkeuksetta. Muita toimenpiteitä ovat puuttuminen siirtotyöläisten lisääntyneeseen ihmiskaupan ja pakkotyön riskiin, oikeudenmukaisen ja eettisen rekrytoinnin edistäminen sekä naisten, tyttöjen ja heikossa asemassa olevien henkilöiden tukeminen.

 

Huomautuksia

Raportissa nykyaikainen orjuus määritellään koostuvaksi kahdesta pääkomponentista – pakkotyöstä ja pakkoavioliitosta. Molemmat viittaavat hyväksikäyttötilanteisiin, joista henkilö ei voi kieltäytyä tai ei voi lähteä uhkailun, väkivallan, pakottamisen, petoksen tai vallan väärinkäytön vuoksi. Pakkotyöllä, sellaisena kuin se on määritelty ILO:n vuoden 1930 pakkotyöyleissopimuksessa (nro 29), tarkoitetaan "kaikkea työtä tai palvelua, joka vaaditaan keneltä tahansa rangaistuksen uhalla ja johon kyseinen henkilö ei ole tarjoutunut vapaaehtoisesti". "Yksityinen talous" sisältää kaikki muut pakkotyön muodot kuin valtion määräämän pakkotyön.

***

Lisätietoja:

 

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) – Kennedy Okoth, sähköposti: kokoth@iom.int

 

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) – Viestintäosasto, sähköposti: newsroom@ilo.org

 

Walk Free – Martina Ucnikova, sähköposti: mucnikova@walkfree.org