Do you want help to return home safely and start over? Learn more about the support 

Support programme for persons subjected to human trafficking or exploitation, including prostitution

 • It is voluntary to apply and receive the support. The support is based on your needs.
 • You participate in planning the support.
 • Your children who return with you can also get support.
 • A regional coordinator helps you to apply. 
 • The support is given by the International Organization for Migration (IOM). 

What is included? 

In Sweden

 • Information about the support and help with applying.
 • Guidance in your language from IOM in your home country (phone call). 
 • Travel arrangements and help with planning the support.

Safe travel to your home country

 • Help with departure, changing planes, arrival, and the journey home.

In your home country

 • Cash support for daily needs.
 • Other financial support for example for work tools.
 • Support to get started with work, a small business, or education.
 • Help with accessing healthcare, legal advice, or other available support.

The support – Step by Step  

 

A regional coordinator can tell you more:

The regional coordinator can use an interpreter if you need one. You can be anonymous. The regional coordinator does not share your information without asking you. A regional coordinator works for the municipality and can give information about support options and rights that persons exposed to human trafficking or exploitation (including prostitution) have in Sweden.

Find more information about regional coordinators and their contact details here: Regional coordinators | Swedish Gender Equality Agency 


About IOM

 • The United Nations Migration Agency present in over 100 countries.
 • Provides support and protection to migrants. 
 • Gives support through the IOM office in your home country.
 • Does not share your information without asking you. 
Имате нужда да се приберете вкъщи и да започнете на чисто? 

Имате нужда да се приберете вкъщи и да започнете на чисто? 

Подкрепяща програма за хора, жертва на трафик или експлоатация, включително и проституция

 • Участието в програмата и получаването на подкрепа е доброволно. . 
 • Подкрепата е базирана на вашите нужди.
 • Вие участвате в планирането на подкрепата.
 • Децата, които пътуват с Вас могат също да получат подкрепа.
 • Местният координатор ще ви помогне в процеса на кандидатстване. 
 • Подкрепата се предоставя от  (Международна организация по миграция (МОМ).

Какво включва?

В Швеция

 • Информация относно подкрепата и помощ при кандидатстване. 
 • Разговор на български език с представител на офиса на МОМ в България. 
 • Уреждане на пътуването и помощ при планиране на подкрепата.

Безопасно пътуване до България

 • Помощ при отлитане, смяна на самолет, кацане и пристигане вкъщи.

Във вашата страна

 • Финансова подкрепа за лични нужди.
 • Друга финансова подкрепа, например за машини (инструменти) за работа.
 • Подкрепа при започване на работа, стартиране на малък бизнес или обучение.
 • Подкрепа при нужда от здравни грижи, правен съвет или друго.

Подкрепата стъпка по стъпка

 


Имате нужда от повече информация?

Местен координатор може да ви каже повече

Местният координатор може да  осигури преводач, ако имате нужда. Анонимността ви е гарантирана. Местният координатор не споделя ваша лична информация без да ви попита. Местният координатор работи за общината и  може да ви даде информация за правата ви и възможностите за подкрепата, която може да получите като лице, пострадало от трафик на хора (включително проституция) в Швеция.

Получете повече информация за местните координатори и техните контакти тук: Regional coordinators | Swedish Gender Equality Agency 

 


За МОМ 

 • Агенцията на ООН за миграция е представена в повече от 100 страни.
 • Предоставя подкрепа и закрила на мигранти.
 • Дава подкрепа чрез офиса на МОМ във Вашата страна.
 • Не споделя лична информация за вас, без да Ви попита предварително. 
Vrei ajutor pentru întoarcerea acasă în siguranță și pentru a o lua de la capăt?

Program de ajutorare pentru persoanele expuse traficului de persoane sau exploatării, inclusiv pentru cei exploatați prin prostituție

 • Aplicația și asistența oferită ulterior se face doar pe bază de voluntariat. 
 • Ajutorul primit se bazează pe nevoile tale.
 • Poți participa la plănuirea modului în care vei fi ajutat.  
 • Copiii tăi care se întorc acasă împreună cu tine pot primi același tip de ajutor.  
 • Un coordonator regional te va ajuta să faci aplicația.
 • Ajutorul este oferit de către Organizația Internațională pentru Migrațiune (OIM).

Ce presupune? 

În Suedia 

 • Informații despre ajutorul pe care îl vei primi și susținere pentru a face aplicația.  
 • Îndrumare în limba ta de la Biroul OIM din țara ta de origine (prin telefon).  
 • Aranjamentele de călătorie și ajutor pentru planificarea asistenței. 

Întoarcerea acasă în siguranță  

 • Ajutor la plecare, schimbarea avioanelor în tranzit, sosire, și călătoria spre casă.

În țara ta de origine  

 • Ajutor oferit ca bani de buzunar pentru nevoile zilnice.  
 • Ajutor financiar pentru instrumente de lucru.  
 • Ajutor în găsirea unui loc de muncă, deschiderea unei mici afaceri sau continuarea studiilor.  
 • Ajutor medical, consiliere legală, și alte tipuri de servicii de ajutorare.

 


 

 

Un coordonator regional îți poate oferi mai multe informații:  

Coordonatorul regional poate folosi un traducător dacă ai nevoie de unul. Coordonatorul regional nu poate oferi datele tale personale altcuiva fără acordul tău. Un coordonator regional lucrează pentru municipalitate și îți poate oferi informații despre ajutorul și drepturile pe care o persoană expusă la trafic de persoane sau exploatare (inclusiv prostituție) îl poate primi în Suedia.  

Pentru a afla mai multe despre coordonatorii regionali și datele lor de contact: 

Regional coordinators | Swedish Gender Equality Agency 


Despre OIM 

 • Agenția Națiunilor Unite pentru Migrație este prezentă în peste 100 de țări. 
 • Oferă asistență și protecție migranților.  
 • Oferă suport prin intermediul Biroului OIM din țara ta.  
 • Nu oferă datele tale personale altor persoane fără acceptul tău. 
 
 
¿Quieres ayuda para volver a casa de forma segura y empezar de nuevo? 

Programa de apoyo a personas en situación de trata o explotación, incluida la prostitución

Es voluntario solicitar y recibir apoyo.

 • El apoyo se basa en sus necesidades.
 • Participar en la planificación de tu propio apoyo.
 • Los hijos que le acompañen también pueden recibir apoyo.
 • Un coordinador regional le ayuda a aplicar.
 • El apoyo lo brinda la OIM (la Organización Internacional para las Migraciones).

En Suecia 

 • Información sobre el soporte y ayuda con la solicitud.
 • Orientación en su idioma por parte de la OIM en su país de origen (llamada telefónica) 
 • Arreglos de viaje y ayuda con la planificación del apoyo. 

Viaje seguro a su país de origen 

 • Ayuda con la salida, el cambio de avión, la llegada y el viaje de regreso a casa. 

Después del viaje 

 • Apoyo en efectivo para las necesidades diarias. 
 • Otras ayudas financieras, por ejemplo para herramientas de trabajo. 
 • Apoyo para comenzar con un trabajo, una pequeña empresa o educación. 
 • Ayuda para acceder a atención médica, asesoramiento legal u otro apoyo disponible.