Siirtolaisuus on tärkeä osa kestävän kehityksen tavoitteita

2 years 6 months ago

Kuvittele maailma, jossa kukaan ei kärsi äärimmäisestä köyhyydestä, ja valtiot sekä kansalaiset toimivat ympäristölle, taloudelle ja ihmisille edullisella tavalla. Tällaiseen maailmaan tähtäävät kestävän kehityksen tavoitteet (engl. Sustainable Development Goals). Kyseessä on 17 tavoitetta, joista YK:n jäsenmaat päättivät kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa 2015. Tavoitteiden periaatteena on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. Ne ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti, ja siksi tavoitteet tunnetaan myös nimellä Agenda2030.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja, eli ne koskevat kaikkia maita ja kaikkia meitä. IOM pyrkii työllään edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Tämä kirjoitus aloittaa blogikirjoitusten sarjan, jossa käsitellään IOM:n työtä ja sen linkittymistä kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Siirtolaisuus vaikuttaa kestävään kehitykseen ja toisinpäin

Muuttoliike on globaali ilmiö, joka vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään. Kansainvälisiä siirtolaisia oli 272 miljoonaa vuonna 2019 (UNDESA).

Siirtolaiset tuovat uusiin yhteisöihinsä tietotaitoa, työvoimaa, investointeja ja kulttuurista monimuotoisuutta. He myös parantavat alkuperämaidensa yhteisöjen elämää taitojen ja rahansiirtojen muodossa, mikä edistää myönteistä kehitystä myös lähtömaassa. Jos muuttoliikettä kuitenkin hallitaan huonosti, se voi myös vaikuttaa kielteisesti kehitykseen; siirtolaiset voivat joutua vaaraan ja yhteisöt voivat kärsiä.

Siirtolaisuus edesauttaa kestävää kehitystä, ja kaikki kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät siirtolaisuuteen liittyviä kohtia. Jos maailman maat haluavat saavuttaa Agenda2030:een liittyvät tavoitteet, niiden täytyy ottaa huomioon siirtolaisuuden vaikutus kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

IOM on sitoutunut edistämään inhimillistä ja hyvin hallinnoitua siirtolaisuutta kaikkien hyödyksi. Se tekee niin tarjoamalla palveluja ja neuvoja hallituksille ja siirtolaisille. Kestävän kehityksen tavoite 10.7 on selkein muuttoliikkeeseen liittyvä tavoite: mahdollistaa ihmisten turvallinen, järjestelmällinen ja vastuullinen siirtolaisuus sekä liikkuvuus esimerkiksi suunnitelmallisten ja hyvin hallinnoitujen siirtolaispolitiikkojen avulla. Se muodostaa myös IOM:n työn kulmakiven.

Miten siirtolaisuus näkyy kestävän kehityksen tavoitteissa – esimerkkejä

Tavoite 1: Köyhyyden poistaminen sen kaikissa muodoissaan kaikkialta

Siirtolaisuudella on tärkeä rooli köyhyyden poistamisessa. Esimerkiksi työperäinen maahanmuutto hyödyttää parhaimmillaan siirtolaista itseään, hänen perhettään, lähtömaata ja tulomaata. Työntekijän tulotaso nousee ja tietotaito lisääntyy, minkä ansiosta hän voi esimerkiksi kustantaa itselleen tai perheelleen aiempaa paremmat terveyspalvelut ja koulutuksen. Parempi taloudellinen tilanne voi parantaa erityisesti naisten itsemääräämisoikeutta ja sosiaalis-taloudellista asemaa. Lähtömaa hyötyy työntekijän rahalähetyksistä ja tulomaa saa helpotusta työntekijäpulaansa sekä lisää veronmaksajia, innovaatioita ja yrittäjiä.

IOM tekee köyhyydenvastaista työtä esimerkiksi humanitaarisen avun muodossa. Kriisien ja luonnonkatastrofien iskiessä IOM jakaa mm. vettä ja hyödykkeitä ihmisille, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. Se tarjoaa myös hätäsuojuksia sekä terveydellistä ja psykososiaalista tukea, koordinoi leirejä, huolehtii hygienian edistämisestä ja järjestää kuljetusapua. Lisäksi IOM tekee ennakoivaa työtä yhteisön kestävyyden lisäämiseksi katastrofien varalta.

 

Tavoite 4: Kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet

Avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus kuuluu kaikille, myös siirtolaisille. Yhteiskunnan tulisi edistää myös siirtolaisten pääsyä ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen koulutukseen. Esimerkiksi kansainväliset stipendit ja vaihto-opiskelun tukeminen edesauttavat kehittyvien maiden väestön kouluttautumista. Lisäksi koulutetut siirtolaiset voivat viedä tietotaitoaan lähtömaahansa.

IOM järjestää siirtolaisten tarpeisiin ja tilanteisiin sopivaa koulutusta, joka tukee kotoutumista, uudelleenkotoutumista, yhteisön vakauttamista ja lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. IOM:n Suomen-toimisto järjestää kulttuuriorientaatiokoulutuksia Suomeen valituille kiintiöpakolaisille lähtömaassa. Koulutuksissa kerrotaan Suomen yhteiskunnasta ja kulttuurista ja opetetaan suomen kieltä. Lisäksi koulutuksissa jaetaan tietoa uuden kotimaan koulutusmahdollisuuksista. Koulutuspolkujen ja omien tavoitteiden hahmottuminen jo muuttovaiheessa auttaa kiintiöpakolaisia kotoutumaan uuteen kotimaahan nopeammin.

 

Tavoite 5: Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistaminen

Monet siirtolaiset, erityisesti tytöt ja naiset, ovat joutuneet jättämään kotinsa heihin kohdistuvan väkivallan takia. Kaikenlainen siirtolaisiin kohdistuva väkivalta tulee kitkeä. Tavoite sisältää myös esimerkiksi taistelun ihmiskauppaa vastaan. Tytöt ja naisten altistuvat erityisesti seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvälle ihmiskaupalle.

IOM tekee muun muassa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan sekä ihmiskaupan vastaista työtä. Työssään IOM kiinnittää erityistä huomiota kriisi- ja katastrofitilanteissa tapahtuvaan väkivaltaan, sillä niissä tilanteissa naiset ja tytöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. IOM myös mittaa toimiensa tehokkuutta varmistaakseen sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen.

IOM:n Suomen-toimiston MIDA FINNSOM -hankkeessa vahvistetaan tyttöjen ja naisten oikeuksia Somaliassa. Hankkeen painopiste on maan äitiys- ja lisääntymisterveyden parantamisessa diaspora-ammattilaisten tietotaidon avulla.

 

Tavoite 10: Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä

Siirtolaisten kotoutumista on tuettava ja yhteiskunnan syrjiviä käytäntöjä purettava.  Kaikkien siirtolaisten oikeudet ja tarpeet tulee ottaa huomioon köyhyyden vähentämiseen tähtäävissä toimissa sekä paikallisella että kansallisella tasolla.

IOM tarjoaa kansainväliselle yhteisölle asiantuntijuuttaan muuttoliikekysymyksissä tavoitteenaan edistää suunnitelmallista ja hallittua siirtolaisuuspolitiikkaa.

 

Tavoite 13: Kiireelliset toimet ilmastonmuutosta vastaan

Ilmastonmuutos pakottaa jo nyt monet ihmiset jättämään kotinsa heikentyneiden elinmahdollisuuksien takia. Ilmastonmuutoksen seurauksena luonnonkatastrofit, kuten tulvat ja myrskyt, sekä aavikoituminen lisääntyvät. Siirtolaiset asuvat muita useammin syrjäisissä paikoissa, huoltamattomalla maalla, jossa on riskinä maanvyörymät tai tulvat. Jos emme saa ilmastonmuutosta hidastettua ja sen vaikutuksia lievennettyä, yhä useampi ihminen joutuu jättämään kotinsa ilmastonmuutoksen vaikutusten takia.

IOM tukee paikallisia yhteisöjä ympäri maailmaa ilmastonmuutoksen vaikutuksilta suojautumisessa ja niihin sopeutumisessa. Esimerkiksi kestävämpi rakentaminen ja elinkeinojen monipuolistaminen auttavat varautumaan ilmastonmuutokseen.

 

Kestävän kehityksen tavoitteet

  • Sisältää 17 universaalia tavoitetta.
  • Jokainen tavoite sisältää tarkentavia alatavoitteita.
  • Maailman johtajat päättivät tavoitteista kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa 2015.
  • Tavoitteiden päämäärä on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille.

 

Lisätietoja kestävän kehityksen tavoitteista:

Migration and the 2030 Agenda: A Guide for Practitioners (lataa ilmaiseksi)

Sustainable Development Goals -nettisivu

YK-liitto, Kestävän kehityksen tavoitteet

 

Sofia Marin

Kirjoittaja työskentelee IOM:n Suomen-toimiston viestinnässä.

IOM:n Suomen-toimiston blogin kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan eivätkä välttämättä edusta YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM:n virallista kantaa.