Siirtolaiset erityisen haavoittuvaisia hyväksikäytölle

4 years 2 months ago

IOM:n Suomen-toimisto on mukana Porin SuomiAreenassa tänä vuonna teemalla Näkymättömät. Keskustelun aiheena on erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat, kuten esimerkiksi ihmiskaupan uhrit ja paperittomat. Keskustelua mukana järjestämässä ovat Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ja Suomen Pakolaisapu. IOM julkaisi viime vuonna tutkimuksen, jossa avataan hieman tarkemmin, miten juuri siirtolaiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Seuraavaksi olisi siis tarkoitus hieman avata, mitä tarkoitetaan haavoittuvassa asemassa olevilla ihmisillä ja millainen yhteys sillä on IOM:n työhön siirtolaisten puolesta.

IOM:n ”Migrant Vulnerability to Human Trafficking and Exploitation: Evidence from the Central and Eastern Mediterranean Migration Routes” -selvitys viime vuodelta tutki miten siirtolaiset Välimeren alueella ovat haavoittuvassa asemassa ja riskissä joutua hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhreiksi. Ennen tarkempaa esittelyä on hyvä huomauttaa, että tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty seksuaalinen hyväksikäyttö.

Puutteet muuttoliikkeen hallinnassa altistavat hyväksikäytölle

Tutkimuksen avaussanoissa todetaan, että siirtolaisuuden taustalla on erilaisia tekijöitä ja erilaisia vaihtoehtoja. Haavoittuvuutta lisää erityisesti säännösteltyjen ja kontrolloitujen muuttoliikeväylien puute. Tämä osoittaa, että muuttoliikkeen hallinta ei ole pysynyt mukana kehityksessä laittaen monet siirtolaiset haavoittuvaan asemaan niin matkan aikana, kohdemaassa ja mahdollisen paluun aikana ja sen jälkeen:

"Migrants" motivations are as varied as their means and modes of travel. Avenues for regular migration are limited; thus, migrants may turn to irregular and unsafe migration routes, which can increase their vulnerability to violence, abuse and exploitation, including trafficking in persons. Many who start their journeys by willingly placing themselves in the hands of smugglers can also become victims of trafficking along the way. This only illustrates that global migration governance has not kept pace with the growing challenges of international migration, with the result that many migrants continue to be vulnerable to significant rights violations in transit, at their destination, and during or following their return."

Ihmissalakuljettajiin turvautuminen altistaa siirtolaiset ihmiskaupan uhriksi joutumiselle. Samalla turvattomat ja säännöstenvastaisen maahanmuuttoreitit lisäävät haavoittuvuutta väkivallalle ja hyväksikäytölle.

Monet eri tekijät vaikuttavat haavoittuvuuteen

Haavoittuvuuteen vaikuttaa erilaiset tekijät lähtien siirtolaisen sukupuolesta, iästä ja siitä, matkustaako yksin vai yhdessä. Tässä tutkimuksessa, johtuen osittain siitä, ettei seksuaalinen hyväksikäyttö ollut mukana, huomattiin että kouluttamattomat miehet ovat erityisen alttiita hyväksikäytölle.

Samalla huomattiin myös, se että muuttoliikkeen kesto ja reitti vaikuttaa haavoittuvuuteen hyväksikäytölle. Erityisesti kesto nostaa haavoittuvuutta ja oleskelu jossain kauttakulkumaassa pidemmän aikaa nostaa hyväksikäytön todennäköisyyttä. Myös yksin matkustaminen nostaa hyväksikäytön riskiä.

Huomion arvoista on myös se, että konflikteja pakoon lähteminen, tai toisin sanoen konflikti lähtömaassa, on merkittävä haavoittuvuutta lisäävä tekijä siirtolaisuuden aikana. Siirtolaiset, jotka kertovat pakenevansa sotaa, konfliktia tai luonnonkatastrofia ovat enemmän haavoittuvia hyväksikäytölle kuin muista syistä muuttoliikkeessä olevat.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat yksin matkustavat alaikäiset. Valitettavasti myös heitä koskevat samanlaiset riskitekijät kuin aikuisia. Lisäksi heiltä puuttuu samanlaiset keinot käsitellä omaa haavoittuvaisuuttaan.

Turvalliset maahanmuuttoreitit paras keino ehkäistä haavoittuvuutta

Erityisen tärkeää on muistaa, että riskien varhainen tunnistaminen ja suojelu hyväksikäytön ehkäisemiseksi koskee kaikkia muuttoliikkeessä olevia. Kaikki siirtolaiset voivat joutua tilanteeseen, jossa haavoittuvuus hyväksikäytölle kasvaa.

Jo matka itsessään on yksi haavoittuvuutta lisäävä tekijä. Toimenpiteitä tehdessä on olennaista kuitenkin pitää mielessä myös erilaiset riskitekijät, jotka vaikuttavat siirtolaisiin eri tavalla riippuen esimerkiksi sukupuolesta.

Tiedottaminen riskeistä on keskeisessä osassa haavoittuvuuden ja sitä kautta myös hyväksikäytön ehkäisyä. Siirtolaisten olisi saatava paremmin tietoa riskeistä, miten suojautua niiltä, siitä minkälaista apua matkan varrella on sekä siitä millaisia vaihtoehtoja löytyy turvallisemmalle muuttoliikkeelle.

Lainsäädännöllä onkeskeinen aseman hyväksikäytön ehkäisyssä ja lakien vahvistamiselle on erityisen suuri tarve. Työtä tarvitaan myös lainsäädännön toteuttamiseen. Työ vaatii laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Lopulta paras keino ehkäistä haavoittuvuutta ja hyväksikäyttöä on lisätä väyliä turvalliselle ja säännöstellylle muuttoliikkeelle. Tähän sisältyy niin perheenyhdistämiset kuin työperäisen muuttoliike. Tärkeintä on aloittaa ihmiskaupan vastainen työ mahdollisimman ajoissa ja tarjota apua jo konfliktien tai luonnonkatastrofien vaikutuksen alla oleville yhteisöille alusta asti.

 

Konsta Naumi

Kirjoittaja on IOM:n Suomen-toimiston viestinnän korkeakouluharjoittelija.

IOM:n blogien kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan eivätkä välttämättä edusta YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM:n virallista kantaa.